World for Ukraine
ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ІМ. Р.Є. КАВЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ
www.iepor.org.ua/en

На сьогодні Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України під керівництвом академіка НАН України Василя Федоровича Чехуна — потужний академічний центр із значним матеріально-технічним ресурсом і кадровим потенціалом, що має 50-річний досвід роботи в галузі експериментальної і клінічної онкології.
За час існування Інституту його співробітникам було присвоєно 18 Державних премій СРСР та України в галузі науки і техніки, 18 іменних премій видатних вчених НАН України, 8 звань заслуженого діяча науки і техніки України, 1 звання заслуженого лікаря України.

Пріоритетні напрямки досліджень Інституту
Наукова тематика Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України виконується відповідно до перспективних напрямків, затверджених постановою НАН України від 26.12.2007 р. № 350. Вони включають:
 • Вивчення біології пухлинної клітини та її мікрооточення в розвитку молекулярних і клітинних механізмів онкогенезу з метою корекції взаємин «пухлина – організм»
 • Визначення молекулярних та клітинних маркерів ініціації, промоції та прогресії з метою розробки методів ранньої та диференційної діагностики злоякісних новоутворень
 • Визначення молекулярних аспектів фармакокорекції онкогенезу та формування лікарської резистентності злоякісної клітини й епігенетичних підходів до її модифікації з урахуванням впливу екологічних факторів
 • Вивчення впливу наночастинок та нанокомпозитів на метаболізм нормальних та пухлинних клітин та розробка підходів до таргетної терапії та сорбційної детоксикації організму

Науковий та кадровий потенціал
В інституті працює 284 співробітники, в т.ч. 133 наукових працівники, з них 1 академік НАН України, 1 член-кореспондент НАН України, 22 доктори, 64 кандидати наук та 18 аспірантів, які навчаються за спеціальностями: 14.01.07 — «онкологія» і 03.00.01 — «радіобіологія».
В інституті функціонує Вчена рада та Спеціалізована вчена рада Д.26.155.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та біологічних наук за спеціальностю 14.01.07 — «онкологія».
Координація наукових досліджень
На базі інституту функціонує Наукова рада НАН України з проблеми «Злоякісні новоутворення» та Проблемна комісія МОЗ та НАМН України «Онкологія», які очолює академік НАН України В.Ф. Чехун.
Інститут випускає міжнародний науково-теоретичний журнал «Experimental Оncology» (з 1979 р.) та науково-практичний журнал «Онкология» (з 1999 р.).
Науковою бібліотекою Інституту видано «Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України. 1960-2010 рр.», який містить перелік більш, ніж 300 монографій та збірників наукових праць вчених Інституту. Розробки співробітників захищені понад 300 патентами України. При Інституті функціонує Експериментально-біологічна клініка (віварій).
На базі інституту створено «Банк ліній тканин людини і тварин» — унікальну колекцію культур клітин та штамів пухлин. У 2001 році Банку присвоєно статус Національного надбання України (колекція містить більше 30 000 зразків біологічних матеріалів для проведення фундаментальних і прикладних досліджень).
Плідно працює Сектор науково-методичного та інструментального забезпечення наукових досліджень, який включає:
 • Центр колективного користування науковими приладами «Молекулярна онкологія та біотехнологія»
 • Центр експертиз із визначення канцерогенних факторів та молекулярно-біологічних маркерів пухлинного росту
 • Центр специфічних, токсикологічних, фармакодинамічних та фармакокінетичних досліджень для доклінічного вивчення протипухлинних, противірусних, антиангіогенних препаратів, імуномодуляторів та радіопротекторів
 • Центр контролю якості медичних препаратів
З 1994 року ІЕПОР є єдиним від України членом Європейського співтовариства протиракових інститутів — OECI-EEIG. Провідні фахівці ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України є асоційованими членами міжнародних організацій: ASCO, ВACR, EACR, ESMO, ESHO, INCTR, МАНЕБ.
Інститут проводить численні вітчизняні та міжнародні наукові форуми, найбільш вагомі з них:
 • І-й Всесоюзний симпозіум «Роль стовбурових клітин в лейкозо- та канцерогенезі» (1977 р.)
 • Міжнародний симпозіум «Стовбурові та імунокомпетентні клітини в нормі і при пухлинному рості» (1981 р.)
 • 7th International Conference on Human Tumor Markers (1990 р.)
 • ІІ Міжнародний з'їзд онкологів країн СНД «Онкологія-2000» (2000 р.)
 • Міжнародна конференція «Пухлинна гіпоксія та злоякісна прогресія» (2008 р.)
 • Міжнародний симпозіум «Пухлина та організм: нові аспекти старої проблеми» (2010 р.)
 • Українсько-шведський симпозіум «Трансляційна онкологія: старі та нові парадигми» (Ukrainian-Swedish Workshop «Translational oncology: old and new paradigms») (2013 р.)
 • Щорічні конференції молодих дослідників «Сучасні проблеми експериментальної і клінічної онкології»
 • Щорічні всеукраїнські семінари з гематопатології

Пріоритети і стратегія подальших досліджень
 • З'ясування молекулярно-генетичного профілю пухлин людини
 • Розробка методів індивідуальної профілактики
 • Виявлення передпухлинних захворювань і рання діагностика пухлин різних органів і систем
 • Створення нових принципів і програм лікування онкологічних хворих, в т.ч. з використанням інноваційних нанотехнологій
 • Сорбційна детоксикація організму онкологічних хворих, створення та доклінічна оцінка нових засобів і методів аплікаційно-сорбційної терапії
 • Протипухлинна фотодинамічна терапія та наукове обґрунтування використання нових композитних фотосенсибілізаторів на основі наноматеріалів
пріоритетні напрямки досліджень Інституту, науковий та кадровий потенціал, координація наукових досліджень, пріоритети і стратегія подальших досліджень